Polityka prywatności Fundacji Soundscape

W Fundacji Soundscape dbamy o prywatność naszych użytkowników i klientów. Niniejsza polityka prywatności określa zasady, jakimi kierujemy się w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soundscape z siedzibą w Knurowie (44-190), ul. Jęczmienna 4.
 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  – świadczenia usług związanych z działalnością Fundacji Soundscape
  – realizacji zamówień na produkty lub usługi Fundacji Soundscape
  – kontaktu z użytkownikami w sprawie realizacji zamówień lub innych kwestii związanych z działalnością Fundacji Soundscape
  – prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych
  – wypełnienia obowiązków prawnych, np. wystawienia faktur.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  – umowa lub czynności podejmowane na wniosek osoby, której dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług lub realizacji zamówień
  – uzasadniony interes Fundacji Soundscape, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych
  – obowiązek prawny nałożony na Fundację Soundscape, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych.
 3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

  Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
  – imię i nazwisko
  – adres e-mail
  – numer telefonu
  – adres zamieszkania lub siedziby
  – numer NIP (w przypadku wystawiania faktur)
  – dane dotyczące zakupionych produktów lub usług
  – dane dotyczące korzystania z naszych usług i stron internetowych (np. adres IP, rodzaj przeglądarki).
 4. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  – podmiotom świadczącym usługi związane z funkcjonowaniem strony internetowej (np. hosting)
  – podmiotom świadczącym usługi płatnicze w związku z realizacją zamówień
  – podmiotom zajmującym się marketingiem i promocją
  – organom administracji publicznej w przypadkach wymaganych przepisami prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Fundację Soundscape. Po tym czasie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. Prawa użytkowników
  Użytkownikom przysługuje prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
  – sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości
  – usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy użytkownik wycofał zgodę na ich przetwarzanie
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie lub w celach marketingowych
  – przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora w formacie umożliwiającym odczytanie ich przez maszynę.
 7. Zasady ochrony danych osobowych

  Fundacja Soundscape stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W szczególności, dane osobowe są przechowywane na serwerach zabezpieczonych hasłami, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione.
 8. Kontakt

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Fundacją Soundscape drogą elektroniczną na adres: biuroprasowe@fundacjasoundscape.pl ub listownie na adres siedziby Fundacji.

  Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w związku z rozwojem technologii lub zmianami w przepisach prawnych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej Fundacji Soundscape.